Odmowa przyjęcia wypowiedzenia

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 grudnia 1996 r.,I PKN 41/96).Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. I PR 2/95 Sąd Najwyższy). Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę jest skuteczne także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt I PK 36/96).